Duchowość

Istotą naszej duchowości jest całkowite oddanie się Bogu, które wyrasta z kontemplacji i przyjęcia daru Jego miłosiernej miłości, a w odpowiedzi owocuje miłosierdziem, czyli całkowitym i stałym poświęceniem się służbie potrzebującym bliźnim na wzór Chrystusa, w duchu ewangelicznej miłosiernej miłości: „idź i ty czyn podobnie” (Łk 10,37).

Dlatego nasza czynna miłość bliźniego czerpie wzór i siłę ze zjednoczenia z Chrystusem przez modlitwę i kontemplację.

Miłość Boża skierowana i wprzęgnięta w służbę chorym i cierpiącym bliźnim, stworzonych na obraz i podobieństwo Boga, to obfitująca w owoce idea i fundament naszego Zgromadzenia. Miłość Boża ofiarnie realizowana w służbie cierpiącemu człowiekowi, stała się w przyszłości fundamentalną i zasadniczą myślą oraz ostateczną życiodajną siłą Zgromadzenia. Stała się jego ideałem, o którego umocnienie i zachowanie w Zgromadzeniu zawsze zabiegano, o rozwój którego możliwie intensywnie i dziś się zabiega.

Fundament naszej duchowości zakonnej znajdujemy w otrzymanych na chrzcie św. zdolnościach praktykowania cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości oraz w głębokiej czci dla Maryi, jakiej dała nam przykład Matka Anne Royer.

Specyfika naszego Zgromadzenia wyrasta z przedstawionych wyżej dzieł miłości i ideałów, jak drzewo z korzenia.

Jezus dotknął Miłością swoją nasze serca, abyśmy były Siostrami Miłosierdzia, zdolnymi do promieniowania miłością i udzielania jej tym, do których nas posłano. Ta miłość Boża musi się ujawniać w cnotach Siostry Miłosierdzia św. Karola, a są to: osobista, głęboka więź z Chrystusem, miłość uniwersalna, uprzejmość wobec wszystkich, respekt, zrozumienie, umiejętność wczuwania się, odwaga, dobroć, oddanie, łagodność, cierpliwość, odwaga, empatia, umiejętność wlewania nadziei i pocieszania, umiejętność dojrzałego dialogu, wewnętrzna wolność, pokój, wytrwałość, oddanie się woli Ojca, posłuszeństwo Duchowi Świętemu, ufność, pokora, szlachetność, skromność i żywa radość.

cnoty1DROGA DUCHOWOŚCI:

W KRZYŻU urzeczywistnia się nasz CHARYZMAT
Kontemplacyjne życie modlitwy: Boromeuszka wznosi codziennie serce i ręce do centrum jej życia, jest całkiem ukierunkowana na serce Jezusa, na morze miłosierdzia – ślub  miłosierdzia – Boromeuszka pochyla się  jednocześnie w swojej posłudze miłosierdzia nad każdą biedą, którą spotyka.
Trzy KAGANKI oznaczają ZASADNICZE CNOTY Boromeuszki. Kierują one swój blask na charyzmat, oświecają go, czyniąc żywym i godnym naśladowania:
– pierwszy to – Miłość do bliźniego
– drugi to – Pokora
– trzeci to – Prostota
Dalsze promienie symbolizują szczególne cnoty naszych głównych patronów:
→ Duch rodzinny – Święta Rodzina
→ Radość w Bogu – św. Franciszek Salezy
→ Wierność Kościołowi i Papieżowi – św. Karol Boromeusz.
Obrazowo przedstawiona BAZYLIKA ŚW. PIOTRA wskazuje na fundament:
Z Kościoła, który z pełnią miłości nazywamy „naszą Matką“, wypływają strumienie łask dla naszego życia nadprzyrodzonego:
–        Z sakramentu chrztu – trzy cnoty Boskie
–        Z bierzmowania – ono umocni nas w dążeniu do świętości, do wzajemnej jedności i do wyznawania Chrystusa
–        W oddaniu Bogu przez śluby:  czystość, ubóstwo, posłuszeństwo.
Nad kościołem góruje M – MARYJA. Jak Matka Kościoła obejmuje Ona i nas swoją macierzyńską miłością. Z Maryją jesteśmy zdolne żyć razem z Jezusem.

Pierwszym konkretnym owocem, który niezawodnie dojrzał w miłości do Jezusa, był wysoki stopień ofiarności, którą tradycja silnie podkreśla, a która naszemu Zgromadzeniu nadaje specyficzne znamię. Zgromadzenie uważało stale służbę ubogim i chorym, która wytrysnęła ze źródła najczystszej ofiarności, za główne swoje zadanie, mimo, że wkrótce podjęto także prace w szkołach i innych zakładach. Wymaga to przede wszystkim ducha ofiarności, umocnionego na fundamencie żywej wiary.

Całym naszym zachowaniem na każdym odcinku pracy i w każdej sytuacji chcemy dawać świadectwo naszego całkowitego oddania się Bogu i ubogim potrzebującym. Służbę wobec nich wykonujemy chętnie, z prostotą, dobrocią i radością służebnic Bożych. Gotowością do pomocy, życzliwością, bezinteresownością, ofiarnością i samozaparciem staramy się umacniać cywilizacje ewangelicznej miłości.

Jesteśmy świadome, że tylko same głęboko wierząc, ufając i miłując będziemy zdolne dawać przekonywujące świadectwo o Chrystusie i Jego miłosiernej miłości, a tym samym dopomagać ludziom do zbawienia.

Uobecnianie i ukazywanie miłosiernej miłości Chrystusa, która leczy, karmi, naucza, modli się i zbawia, jest głównym posłannictwem i celem naszej Kongregacji. Aby lepiej móc pomagać ludziom w ich licznych i różnych potrzebach, poświęcamy się nieodwołalnie tej służbie przez ślub miłosierdzia.

Tylko pokora, prostota i pełne oddanie się drugiemu w miłości warunkuje autentyczne życie otrzymanym charyzmatem.

Miłosierna miłość nadaje specyficzny charakter całemu naszemu życiu. Ona przynagla nas do umiłowania każdego potrzebującego człowieka na wzór Chrystusa.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.