spotkanie w ogrodach klasztornych

⇐cofnij do artykułu
 • opracowano i złożono około 50 wniosków o przyznanie dotacji, z czego ok. 80 % zostało rozpatrzonych pozytywnie – przyznane zostały środki finansowe na realizację zadań Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza lub Fundacji „By służyć:
 • opracowano dokumentacje projektowe i kosztorysy oraz uzyskano wymagane przepisami prawa oraz regulaminów konkursowych pozwolenia i uzgodnienia,
 • wyremontowano ponad 50 % 1 – hektarowego dachu klasztoru, w tym: wymiana i wzmocnienie zniszczonych elementów więźby dachowej i stropów, remont lukarn i kominów, wymiana dachówek ceramicznych, opierzeń i obróbek blacharskich oraz wymiana instalacji odgromowej,
 • wyremontowano i wyposażono pomieszczenia na poziomie poddasza w skrzydle północnym klasztoru – utworzono klasztorne pokoje wyciszenia,
 • wyremontowano dach Domu Jana oraz Łącznika
 • przeprowadzono ratunkowy remont schodów wejścia zachodniego do klasztoru,
 • zamontowano pompy ciepła, które stanowią źródło ciepła dla pomieszczeń zlokalizowanych w zachodniej części skrzydła południowego klasztoru,
 • wymieniono dźwig w skrzydle wschodnim klasztoru,
 • wyremontowano i wyposażono furtę klasztorną dla potrzeb punktu informacji turystyczno – kulturalnej, wykonano badania architektoniczno – archeologiczne w pomieszczeniu piwnic zlokalizowanym w skrzydłe północnym klasztoru, dzięki którym ujawniona została najstarsza, średniowieczna część klasztoru – dawne cellarium klasztorne datowane na ten sam okres wznoszenia (początek XII w.) co krypta św. Bartłomieja w kościele klasztornym (bazylice),
 • z inicjatywy Fundacji „ By służyć, wspólnie z Siostrami Boromeuszkami i Gminą Trzebnica przy współpracy z TCKiS, PSAKiD „Skiba” z Wrocławia, artystami i naukowcami, zespołami artystycznymi, Stowarzyszeniem Historycznym w Trzebnicy oraz wieloma Dobrodziejami klasztoru zorganizowano 6 Majówek w ogrodach klasztornych z bogatym programem edukacyjno – kulturalnym – co roku poświęconym innej tematyce.
 • zorganizowano dwa plenery plastyczne dla studentów z koła naukowego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej,
 • przystosowano budynek pomocniczy – starą wozownię klasztorną dla potrzeb letnie galerii klasztornej,
 • zorganizowano 7 wystaw artystycznych, w tym: 5 wystaw w Starej wozowni klasztornej,
 • zorganizowano Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Dzieła Miłości” oraz wystawę pokonkursową,
 • w lutym 2017r., z okazji 750. lecia kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej, patronki Fundacji „ By służyć”, zorganizowano niezapomniany I Bal charytatywny w klasztorze; tradycja corocznego balu karnawałowego w klasztorze będzie kontynuowana po wykonaniu prac remontowo – konserwatorskich w pomieszczeniach na poziomie parteru klasztoru (wokół wirydarza północnego),
 • zorganizowano dwukrotnie warsztaty naukowe zakończone seminarium z udziałem studentów i naukowców – znawców kultury cysterskiej, z czterech polskich uczelni: Wydziału Architektury Politechnik: Wrocławskiej, Gdańskiej i Warszawskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • zorganizowano Międzynarodowe Seminarium Naukowe poświęcone kulturze cysterskiej z udziałem naukowców z Polski, Czech, Anglii i Francji,
 • opracowano dwa foldery promujące pocysterskie opactwo w Trzebnicy – pierwsze opactwo cysterek na ziemiach Polskich (wydane w języku polskim angielskim i niemieckim),
 • wspierano organizację wydarzeń kulturalnych organizowanych w klasztorze przez inne podmioty, w tym: Dni Kultury Chrześcijańskiej, Dni Dziedzictwa Narodowego.

Robimy wszystko co w naszej mocy by zachować i przekazać przyszłym pokoleniom dziedzictwo materialne i duchowe św. Jadwigi Śląskiej

W ratowanie pocysterskiego klasztoru włącza się z roku na rok coraz więcej Osób.

Wszystkim z głębi serca dziękujemy.

Obecny, 2018 rok jest ogromnym wezwaniem zarówno dla Kongregacji jak i dla Fundacji „By służyć”.

Jesteśmy w trakcie realizacji bardzo trudnych zadań obejmujących m. innymi:

 1. konserwację i rewitalizację pomieszczeń klasztornych zlokalizowanych na poziomie parteru i w strefie wejścia w przyziemiu oraz na poziomie trzeciej kondygnacji w wieży północnej o łącznej pow. 2618 m² oraz konstrukcji i pokrycia wieży północnej celem poszerzenia ofert kulturalnej: zadanie realizowane dzięki dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
 2. remont parkingu w strefie wjazdu do klasztoru oraz wykonanie, zakup i montaż wyposażenia w wyremontowanych pomieszczeniach na poziomie parteru klasztoru: zadanie realizowane dzięki dotacji przyznanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 3. montaż nowoczesnej kotłowni działającej w oparciu odnawialne źródło energii w postaci zespołu gruntowych pomp ciepła wspomaganych kotłownią gazową. Kotłownia dostarczy ciepło do ogrzewania oraz ciepłą wodę dla pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie parteru i I piętra klasztoru: zadanie będzie realizowane dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach priorytetu Ochrona Powietrza,
 4. remont VII etapu remontu dachu klasztoru dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zarząd Województwa Dolnośląskiego,
 5. remont dachu Domu Henryka dzięki dotacji przyznanej przez MKiDN przy b. dużym wkładzie własnym Centrum p.w. św. Jadwigi Śląskiej,
 6. remont części z VIII etapu dachu klasztoru  – dzięki dotacji przyznanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W roku 2018 planujemy również wykonać remont konstrukcji więźby dachowej budynku młyna klasztornegoa a jego pokrycie wykonać z dachówek tzw. „palcówek” ( XVII- XVIII w.) odzyskanych (zdemontowanych) z dachu klasztoru, które tak pieczołowicie od sześciu lat zbieramy.

Gorąco prosimy naszych Dobrodziejów o finansowe wsparcie .

Za okazane dobro, z głębi serca dziękujemy!

Wdzięczne Siostry Boromeuszki i Zarząd Fundacji „By służyć”.

 

⇐cofnij do artykułu