O nas

ZAWIERZENIE BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to

Duchowość Siostry Boromeuszki jest duchowością Bożej miłości, gdyż Najświętsze Serce Jezusa jest źródłem miłości, która czynnie udziela się w pielęgnowaniu chorych i ubogich.

15 kwietnia 2012 roku  podczas uroczystej Mszy św. w kaplicy zakonnej Domu Macierzystego  przełożona generalna M. Alberta  uroczyście  zawierzyła  Zgromadzenie Bożemu Miłosierdziu. W 1873 roku Zgromadzenie zostało zawierzone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Akt  Zawierzenia Zgromadzenia Bożemu Miłosierdziu jest to nowy dar Boga
i decyzja, która rodziła się i wzrastała,  i ma prowadzić do przyjęcia Orędzia Miłosierdzia z jego konsekwencjami,i ufamy – przyniesie obfity owoc.

Nasze życie poświęcone Bogu w służbie miłosierdzia opiera się na głębokiej wierze, która musi być ustawicznie podtrzymywana modlitwą.
Dlatego indywidualne i wspólnotowe spotkania z Bogiem na modlitwie uważamy za podstawowy środek prowadzący nas do coraz głębszego przeżywania naszej konsekracji.

Przez modlitwę otrzymujemy i rozwijamy zdolność dostrzegania Boga i Jego spraw we wszystkich wydarzeniach naszego życia, w potrzebach chwili i w każdym człowieku.
To skoncentrowanie serca na Bogu i ustawiczne zjednoczenie z Nim ożywia i scala całe nasze życie osobiste, wspólnotowe oraz całą działalność Zgromadzenia w jego różnorakim posługiwaniu.

Każdy akt naszego życia chcemy przeżywać jako okazję do spotkania z Bogiem, który przez nas oddaje się ludziom, a nam powierza się przez nich.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here

św. Karol Boromeusz

Naprawdę wielka jest moja wygrana z Bogiem:
ja daję Mu tak niewiele, a otrzymuję za to tak wielką nagrodę.
IMG-20230831-WA0015

DUCHOWOŚĆ

Istotą naszej duchowości jest całkowite oddanie się Bogu, które wyrasta z kontemplacji i przyjęcia daru Jego miłosiernej miłości, a w odpowiedzi owocuje miłosierdziem, czyli całkowitym i stałym poświęceniem się służbie potrzebującym bliźnim na wzór Chrystusa, w duchu ewangelicznej miłosiernej miłości: „idź i ty czyn podobnie” (Łk 10,37).

Dlatego nasza czynna miłość bliźniego czerpie wzór i siłę ze zjednoczenia z Chrystusem przez modlitwę i kontemplację.

Miłość Boża skierowana i wprzęgnięta w służbę chorym i cierpiącym bliźnim, stworzonych na obraz i podobieństwo Boga, to obfitująca w owoce idea i fundament naszego Zgromadzenia. Miłość Boża ofiarnie realizowana w służbie cierpiącemu człowiekowi, stała się w przyszłości fundamentalną i zasadniczą myślą oraz ostateczną życiodajną siłą Zgromadzenia. Stała się jego ideałem, o którego umocnienie i zachowanie w Zgromadzeniu zawsze zabiegano, o rozwój którego możliwie intensywnie i dziś się zabiega.

Fundament naszej duchowości zakonnej znajdujemy w otrzymanych na chrzcie św. zdolnościach praktykowania cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości oraz w głębokiej czci dla Maryi, jakiej dała nam przykład Matka Anne Royer.

Specyfika naszego Zgromadzenia wyrasta z przedstawionych wyżej dzieł miłości i ideałów, jak drzewo z korzenia.

Jezus dotknął Miłością swoją nasze serca, abyśmy były Siostrami Miłosierdzia, zdolnymi do promieniowania miłością i udzielania jej tym, do których nas posłano. Ta miłość Boża musi się ujawniać w cnotach Siostry Miłosierdzia św. Karola, a są to: osobista, głęboka więź z Chrystusem, miłość uniwersalna, uprzejmość wobec wszystkich, respekt, zrozumienie, umiejętność wczuwania się, odwaga, dobroć, oddanie, łagodność, cierpliwość, odwaga, empatia, umiejętność wlewania nadziei i pocieszania, umiejętność dojrzałego dialogu, wewnętrzna wolność, pokój, wytrwałość, oddanie się woli Ojca, posłuszeństwo Duchowi Świętemu, ufność, pokora, szlachetność, skromność i żywa radość.

DROGA DUCHOWOŚCI:

W KRZYŻU urzeczywistnia się nasz CHARYZMAT
Kontemplacyjne życie modlitwy: Boromeuszka wznosi codziennie serce i ręce do centrum jej życia, jest całkiem ukierunkowana na serce Jezusa, na morze miłosierdzia – ślub  miłosierdzia – Boromeuszka pochyla się  jednocześnie w swojej posłudze miłosierdzia nad każdą biedą, którą spotyka.
Trzy KAGANKI oznaczają ZASADNICZE CNOTY Boromeuszki. Kierują one swój blask na charyzmat, oświecają go, czyniąc żywym i godnym naśladowania:
– pierwszy to – Miłość do bliźniego
– drugi to – Pokora
– trzeci to – Prostota
Dalsze promienie symbolizują szczególne cnoty naszych głównych patronów:
→ Duch rodzinny – Święta Rodzina
→ Radość w Bogu – św. Franciszek Salezy
→ Wierność Kościołowi i Papieżowi – św. Karol Boromeusz.
Obrazowo przedstawiona BAZYLIKA ŚW. PIOTRA wskazuje na fundament:
Z Kościoła, który z pełnią miłości nazywamy „naszą Matką“, wypływają strumienie łask dla naszego życia nadprzyrodzonego:
–        Z sakramentu chrztu – trzy cnoty Boskie
–        Z bierzmowania – ono umocni nas w dążeniu do świętości, do wzajemnej jedności i do wyznawania Chrystusa
–        W oddaniu Bogu przez śluby:  czystość, ubóstwo, posłuszeństwo.
Nad kościołem góruje M – MARYJA. Jak Matka Kościoła obejmuje Ona i nas swoją macierzyńską miłością. Z Maryją jesteśmy zdolne żyć razem z Jezusem.

Pierwszym konkretnym owocem, który niezawodnie dojrzał w miłości do Jezusa, był wysoki stopień ofiarności, którą tradycja silnie podkreśla, a która naszemu Zgromadzeniu nadaje specyficzne znamię. Zgromadzenie uważało stale służbę ubogim i chorym, która wytrysnęła ze źródła najczystszej ofiarności, za główne swoje zadanie, mimo, że wkrótce podjęto także prace w szkołach i innych zakładach. Wymaga to przede wszystkim ducha ofiarności, umocnionego na fundamencie żywej wiary.

Całym naszym zachowaniem na każdym odcinku pracy i w każdej sytuacji chcemy dawać świadectwo naszego całkowitego oddania się Bogu i ubogim potrzebującym. Służbę wobec nich wykonujemy chętnie, z prostotą, dobrocią i radością służebnic Bożych. Gotowością do pomocy, życzliwością, bezinteresownością, ofiarnością i samozaparciem staramy się umacniać cywilizacje ewangelicznej miłości.

Jesteśmy świadome, że tylko same głęboko wierząc, ufając i miłując będziemy zdolne dawać przekonywujące świadectwo o Chrystusie i Jego miłosiernej miłości, a tym samym dopomagać ludziom do zbawienia.

Uobecnianie i ukazywanie miłosiernej miłości Chrystusa, która leczy, karmi, naucza, modli się i zbawia, jest głównym posłannictwem i celem naszej Kongregacji. Aby lepiej móc pomagać ludziom w ich licznych i różnych potrzebach, poświęcamy się nieodwołalnie tej służbie przez ślub miłosierdzia.

Tylko pokora, prostota i pełne oddanie się drugiemu w miłości warunkuje autentyczne życie otrzymanym charyzmatem.

Miłosierna miłość nadaje specyficzny charakter całemu naszemu życiu. Ona przynagla nas do umiłowania każdego potrzebującego człowieka na wzór Chrystusa.

MIŁOSIERDZIE

„ Ja Siostra Maria … powołana przez chrzest do udziału w Trójcy  Świętej i Kościoła, i wezwana do pójścia za Chrystusem,
ślubuję zupełnie dobrowolnie poświęcić się umiłowanemu nade wszystko Bogu i pełnić Jego Miłosierdzie wobec ubogich, chorych i potrzebujących…”

(frag. formuły ślubów składanych
w Zgromadzeniu Sióstr Boromeuszek)

Istotą i głównym zadaniem sióstr boromeuszek jest pełnienie uczynków miłosierdzia co było pierwszym motywem dla którego powstała Kongregacja.  Jej Założyciel przepojony duchem miłosierdzia, które realizował przez służbę wśród najuboższych i najbardziej potrzebujących i dla tej wzniosłej idei oddaje swoje życie staje się narzędziem w rękach Bożej Opatrzności i staje się fundamentem na którym powstaje nowa rodzina zakonna, której ideą i dążeniem jest pełnienie dzieł miłosierdzia. Pragnienie ofiarowania swojego życia Bogu i poświęcenia swoich sił na służbę wśród chorych i opuszczonych wyraża się w złożonym po raz pierwszy przez siostry w dniu 22 lipca 1679 r., ślubie miłosierdzia, określanym wówczas jako ślub poświęcenia się najuboższym i potrzebującym. Charyzmat Sióstr św. Karola opiera się na zjednoczeniu z Bogiem w modlitwie i służbie miłosierdzia wśród chorych i ubogich, która wyraża się w składnym przez siostry ślubie miłosierdzia.

Prawdziwe przesłanie boromeuszki mówi, że istnieje Miłosierdzie, bo Bóg jest Miłością
i Bóg jest bogaty w Miłosierdzie.

     Z osobistego doświadczenia Bożego Miłosierdzia wynika pełna miłości odpowiedź.
Miłość do Boga jest ściśle powiązana z miłością do bliźnich. Ten, kto kocha Boga -nie może nie kochać człowieka, który został stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Zatem szukamy Boga w Kościele, na ołtarzu, w sakramentach świętych, modlitwie, Słowie Bożym. Tutaj pozwala się odnaleźć. Jest obecny. Tutaj wchodzi w nasze życie. Jednocześnie Bóg pozwala nam się znaleźć w drugim człowieku. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, Mnieście uczynili”(Mt 25,40). Przychodzi do nas. Ma twarz bliźniego. Potrzebuje nas i zarazem udziela nam łaski. Pozwala coś konkretnego zrobić… wyrazić miłość. To wielka łaska: Bóg przychodzi do nas w człowieku, w nim prosi nas o pomoc, w nim czeka na gest miłości, w nim słucha słów dobroci. Przez ślub miłosierdzia staramy się czynić czyny miłosierdzia nie tylko ludziom w świecie, ale przede wszystkim we własnej wspólnocie.  Czynimy to najpierw poprzez troskę o jedność
i miłość.

(frag. Siostra Miłosierdzia
dzięki Bożemu Miłosierdziu
).

Więcej

O Naszym Zgromadzeniu

Powołanie Każdy musi znaleźć swoją betlejemską gwiazdę i iść za jej blaskiem. Bóg dla każdego przeznaczył gwiazdę.Więcej
Formacja Formacja jest stałym procesem, w którym pogłębia się nasze oddanie Chrystusowi tak, że odpowiadamy Mu z twórczą wiernością wobec naszego powołania i gorliwiej wypełniamy nasze wspólne posłannictwo. Więcej
Federacja Federacja jest to pewnego rodzaju zjednoczenie zakonów samodzielnych, które należą do tej samej rodziny zakonnej, mają prawie takie same konstytucje i zwyczaje i ożywia je ten sam duch.Więcej
Nasi

Patronowie Zgromadzenia

do góry